chính sách bảo mật

Cám ơn quý khách đã quan tâm đến Javico Canada. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi tại https://javicocanada.com, quý khách đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây.

Nội dung trên trang web này nhằm mục đích chung chung và không dành cho việc sử dụng cụ thể. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc áp dụng của thông tin trên trang web này. Quý khách xác nhận rằng thông tin và tài liệu có thể chứa sai sót hoặc lỗi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc lỗi nào đó.

Việc sử dụng thông tin hoặc tài liệu trên trang web này hoàn toàn do quý khách tự chịu rủi ro, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về điều đó. Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào trên trang web này đều chính xác và áp dụng cho trường hợp cụ thể của quý khách. Điều này cũng áp dụng cho bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi gửi đến quý khách phản hồi thông tin được gửi qua một trong các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như biểu mẫu “Liên hệ với chúng tôi”, hoặc bất kỳ thông tin nào được gửi qua email hoặc các phương tiện liên lạc khác khởi đầu từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi không bảo đảm tính chính xác của bất kỳ lời khuyên nào được cung cấp theo cách này.

Không có mối quan hệ luật sư – khách hàng, tư vấn hoặc người ủy quyền nào được tạo ra thông qua việc sử dụng trang web này hoặc qua việc liên lạc với một trong các chuyên gia của chúng tôi qua trang web.

Trang web này và nội dung của nó thuộc sở hữu của Javico Canada. Việc sao chép bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi là cấm. Việc sử dụng trái phép trang web này có thể dẫn đến trách nhiệm vi phạm bản quyền, khiếu nại bồi thường và/hoặc vi phạm pháp luật.

Trang web này cũng có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Những liên kết này nhằm cung cấp thông tin bổ sung cho người sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của những trang web khác này và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết.

Việc sử dụng trang web này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này đều tuân theo toàn bộ quyền hạn và luật pháp của tỉnh Ontario, Canada.

Chính sách Điều khoản sử dụng này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi thay đổi các điều khoản sử dụng, chúng tôi sẽ đăng thông tin này trên trang web của chúng tôi.